IJKA Karate-Do Sanka

OTOKO ICHIZU

1 (TSU KI TO) (KERI TO WA) (KARATE NO) (WAZAYO)
(MYO O WA) (KYOZITSU NO) (KAN NI ARI)
(GO JO O NO) (O SHI E WA) (MICHI HITO SUZINI)
(HAGE MU) (ONO KO NO) (KO KO RO IKI)
2 (NETSU TO) (IKIJI TO) (CHIKARA TO) (WAZA N I)
(KA A KE TA) (INOCHI NO) (KARATE DO)
(KI RI RI) (SHIMEKOMU) (KONO) (KURO OBI WA)
(AASE TO) (NAMIDA NO) (KETSU SHO U DA)
3 (KITA E) (KITA E TA) (KO NO) (TETSUWAN MO)
(YORA ) (KARATE NI) (SENTE NASHI)
(TAKAKU) (KAKAGETA) (RIS0UN0) (MICHI NI)
(OTOKO) (ICHIZUNO) (HIGA MOERU)
4 (MIYOYA) (HARUKANI) (SHU U RE I) (FUJIO)
(A A OGU) (HITO MI NI)(NIJI NO HASHI)
(MUYURU) (KIBO O NI) (KOBUSHI O AGE RYA)
(A A SU WA) (HARE KAYO) (AKANE GUMO)