Shotokan Kata

The 26 core Shotokan kata

The Kyu Grade Kata   The Dan Grade Kata
Heian Shodan   Bassai-Dai (IJKA) Hangetsu Sochin (IJKA) Meikyo
Heian Nidan   Kanku-Dai Tekki Nidan Tekki Sandan Unsu
Heian Sandan   Enpi Bassai-Sho Chinte Wankan
Heian Yondan   Jion Kanko-Sho Ji'in Gojushiho-Dai
Heian Godan   Jitte Gankaku (IJKA) Nijushiho Gojushiho-Sho
Tekki Shodan   Meikyo (IJKA) Kanku-Dai 1 (IJKA)
Kanku-Dai 2 (IJKA)