Asai Ryu kata

Asai Shihan, Late World Chief Instructor IJKA

The Kibaken Kata

Kibaken Shodan


The No Kata

Gyaku-Zuki-No-Kata


The Junro Kata

Junro Shodan
Junro Nidan 1
Junro Nidan 2
Junro Sandan
Junro Yondan
Junro Godan


The Joko Kata

Joko Issei
Joko Nisei
Joko Sansei
Joko Yonsei
Joko Gosei


The Kakuyoku Kata

Kakuyoku Shodan
Kakuyoku Nidan
Kakuyoku Sandan


Others

Hachimon Sensho Shotei Rakuyo 1 Roshu
Rantai Kashu Suishu Rakuyo 2 Meikyo Nidan
      - -
- - - - -
- - - - -

 

Check back regularly for new additions